Gracie Barra Jiu-Jitsu instructors

The technique of the week!

Can’t get enough of Jiu-Jitsu? Let’s take a look at our technique of the week.

Takedowns

Double leg takedown

Professor demonstrates, double leg takedown.  

Snatch down

Professor demonstrates, snatch down finishing with an armbar.

Collar drag takedown

GB student demonstrates, collar drag takedown.